සිය ප්රජාව තුළ සිටින ළමුන්ට කම්පනය ඇති කරන සිදුවීම්වලින් යථා තත්ත්වයට පත් වීමට උපකාරී වීම සඳහා පල්ලියේ කාර්ය මණ්ඩලය සහ ස්වේච්ඡා සේවකයන් සන්නද්ධ කරන පරිගණක මූල පුහුණුවේ කොටස් 2න් 1 වැනි කොටස.

ළමා රැකවරණය: කම්පනය ඇති කරන සිදුවීමකින් පසු මුල් රැකවරණ පුහුණුවට පරිගණක මූල පාඨමාලා දෙකක් සහ වෙබිනාර් තුනක් ඇතුළත් වේ. මෙම වෙබිනාර් Compassionහි ජාතික කාර්යාලවල කාර්ය මණ්ඩල මගින් කාර්ය සැලසුම් කර සත්කාරකත්වය දරනු ඇත. මෙම පුහුණුව සඳහා සහතික පත්ර ලබා ගැනීමට පුහුණුවන්නන් විසින් සියලුම පුහුණු අංග සම්පූර්ණ කළ යුතුය.

1. කම්පනය ඇති කරන සිදුවීමකින් පසු මුල් රැකවරණය, 1 කොටස (පාඨමාලාව) - ඔබ සිටින්නේ මෙතැනයි!
2. 1 වැනි වෙබිනාර් සැසිය
3. කම්පනය ඇති කරන සිදුවීමකින් පසු මුල් රැකවරණය, 2 කොටස (පාඨමාලාව) 
4. 2 වැනි වෙබිනාර් සැසිය
5. 3 වැනි වෙබිනාර් සැසිය - සහතික පත්රය

පරිගණක මූල පාඨමාලා සම්පූර්ණ කිරීම හා වෙබිනාර්වලට සහභගී වීම මත පදනම්ව සහතික පත්ර නිකුත් කරනු ලැබේ.

Self enrollment (Student)