මෙම පුහුණුවේ පරමාර්ථය වනුයේ දරුවන් සමඟ වැඩ කිරීම සඳහා සුදුසු අපේක්ෂකයින් ඇගයීම සඳහා ක්‍රියාවලි වලංගු කිරීම හෝ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ඉගෙනුම්කරුවන් සන්නද්ධ කිරීමයි. ආරක්ෂිත බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලීන්ගේ වැදගත්කම එය පැහැදිලි කරන අතර ප්‍රතිලාභීන් සමඟ වැඩ කිරීම සඳහා අනාගත අපේක්ෂකයින්ගේ යෝග්‍යතාවය තක්සේරු කිරීමට ඉගෙන ගන්නන්ට උපකාරී වේ.

Self enrollment (Student)