இந்த பயிற்சியின் குறிக்கோள், குழந்தைகளை புறக்கணிப்பதைக் கையாள்வதற்கான தகவல்களை தகவல் மற்றும் திறன்களுடன் கற்றவர்களை சித்தப்படுத்துவதாகும். புறக்கணிப்பின் அறிகுறிகளையும் அறிகுறிகளையும் எவ்வாறு கண்டறிவது, புறக்கணிப்பின் நீண்டகால தாக்கங்கள் குறித்து பார்வையாளர்களுக்குக் கற்பித்தல், தலையீட்டிற்கான தற்போதைய உத்திகள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு குணப்படுத்துவதற்கான விருப்பங்களுக்கான உள்ளூர் வளங்களை அடையாளம் காண கற்றவர்களுக்கு இது உதவும்.

Self enrollment (Student)