Intego y'aya mahugurwa ni uguha abiga ubushobozi bwo kwemeza cyangwa kunoza uburyo bwo kugenzura ko abashobora kuvamo abakozi bakwiriye gukorana n'abana. Azasobanura akamaro k'uburyo bwo gushaka abakozi butekanye kandi bufashe abiga kugenzura ko abazavamo abakandida bakwiriye gukorana n'abafatanyabikorwa.
Self enrollment (Student)